Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Въведение

В университетската традиция съществуват различни учебници по политология. Настоящият учебник „Политология (Държавната публична власт)“ е адаптиран към спецификата и потребностите главно на специалностите – „Публични финанси“, „Публична администрация“ и „Бизнес администрация“, дистанционна форма на обучение. Разбира се, той може да бъде ползван и от редица други специалности, изучаващи учебната дисциплина „Политология“.

Акцентът е поставен върху онази научна област от политологията, която има за предмет държавната публична власт. В предлаганото издание с анализирани последователно, в причинно-следствена връзка, такива фундаментални категории като: политика, власт, държавна публична власт, политическа демокрация. Дава се отговор на въпроса защо държавата е публична власт, какво означава легитимност на властта, какви са строежът и основните функции на съвременната публична власт. Защо е необходимо „пресъздаване на държавата“ (Дж. Стиглиц), установяване на по-ефективна и отзивчива държава. Кои са основните функции и качества на призвания политик или държавника в началото на XXI век?

Направен е сравнителен анализ на различните типове конституционно-плуралистични системи на държавно управление: парламентарни, президентски, полупрезидентски. Разкрити са особеностите на българския конституционен политически модел. След което логически се преминава към разглеждането на основните институции на държавната публична власт: парламент, държавен глава, изпълнителна власт, държавна администрация.

Анализирани са предимствата и недостатъците на различните видове избирателни системи и тяхно въздействие върху политическите системи. Разкрити са особеностите на унитарната държава, федерацията и конфедерацията.

Учебникът завършва с разглеждането на един от актуалните проблеми на съвременността: каква е съдбата на нацията, националната държава и националната идентичност в условията на глобализация.

От методологическа гледна точка е използван институционалният и функционалният анализ на различните системи на управление и различните институции. Всичко това е разгледано на фона на сравнителния анализ на политическите системи в страните главно в Европа.

Стремежът на автора е бил да представи съвременното равнище на политологията и конкретно на държавната публична власт по разглежданите въпроси в един обективен и строго научен дух. В същото време учебникът е съобразен със спецификата на обучението в дистанционна форма.

По всяка от темите са формулирани учебни цели, дадени са дефиниции на основните понятия, въпроси за самостоятелна подготовка и дискусия, както и съответната основна литература. С цел онагледяване на материята почти във всяка тема са дадени схеми и таблици, практически примери, проблемни въпроси, които да провокират мисълта на читателя.

В края на учебника са приложени: три казуса и примерен тест.

Автор: проф. д-р Георги Янков

Рецензент: доц. Д-р Блага Благоева