Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Основни понятия

Политика – човешка дейност, отнасяща се до държавното управление; разпределение на власт и ценности; ръководство на публичната сфера, публичните дела и постигане на „общо благо“; управление на неравенствата в обществото; отношения на солидарност и противопоставяне; сфера на конфликти (решаване на конфликти); превръщане на частния интерес във всеобщ…

Призван политик – политик, който „живее за политиката“ (М. Вебер), отличава се с призваност (посвещаване) на политическата дейност, упражнява политиката повече като социална позиция.

Държавник / Statesman – политически лидер, който осъзнава интересите и престижа на собствената си държава като задължителна норма; двигател на развитието; могъщ социален интегратор (да умее да използва потенциала на цялата нация); да поставя приоритети; да притежава характер и решимост да изпълни своята мисия…

Политикан – 1) безпринципен политик; 2) човек, който не разбира от политика, но говори за политика и се набърква в нея; 3) който бърка политика, политическо и партизиране, разглеждане на даден въпрос от тяснопартийни позиции.