Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Въпроси за самоподготовка и дискусия

  1. Защо политиката не може да се определи извън отношенията с властта?
  2. Какво разбира Макс Вебер под политика в тесния смисъл на думата и политика в широкия смисъл на думата?
  3. В какво се изразява двустранната зависимост между политиката и правото?
  4. Как е възможно да се съгласува политиката и моралът (според Им. Кант)?
  5. Кой е основният въпрос на политиката (според Карл Попър)?
  6. Какви качества трябва да притежава държавникът?