Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

ЛИТЕРАТУРА

Аристотел,Политика, С., 1995.

Вебер, М.,Политиката като призвание, В: Вебер, М., Ученият и политикът, С., 1993.

Дал, Р.,Съвременният политически анализ, С., 1999.

Дюверже, М.,Социология на политиката, С., 1999.

Иванов, Д.,Власт и политика, В: Политология, четвърто издание под редакцията на проф. Георги Янков, С., 2002.

Карасимеонов, Г.,Политиката и политически институции, С., 1997.

Карасимеонов, Г.,Политикът като държавник, С., 2010.

Попър. К.,Отвореното общество и неговите врагове, С., 1993

Семов, М.,Теория на политиката, С., 2000.

Танев, Т.,Анализ на публичните политики, С., 2008.

Фотев, Г.,Смисълът на политиката, С., 1999.

Хабермас, Юрг.,Структурни изменения на публичността, С., 1995.

Шаму, Фр.,Гръцката цивилизация през архаичната и класическата епоха, С., 1979.

Шмит, К.,Понятието за политическото, С., 2008.

Янков, Г.,Към теорията на политиката. За понятието, смисъла и метаморфозите на политиката, Годишник на УНСС, 2011.

Янков, Г.,Политологичната мисъл от древността до наши дни, трето издание, С., 2006.

Янков, Г.,Политологични анализи, С., 2010.

Andrew Heywoord,Politics, Third edition, Palgrave Macmillan, 2007.

Goodin, R., and Hans-Dieter Klingemann,eds. A New Handbook of Political Science. Oxford: Oxford UP, 1998.

Hayne, R and Martin Harrop,Comparative Government and Politics, 1997