Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Властта - Учебни цели

След усвояването на съдържанието на тази глава, вие ще имате понятие:

  • за властта като фундаментална категория в обществените науки;
  • за отношението между власт, влияние, принуда, авторитет и др. съпоставителни понятия;
  • за властта като налагане на воля и цел, асиметрично социално отношение, качество на личността и организациите, управляваща подсистема на обществото и др.;
  • за инструментите и източниците на властта;
  • за двустранната зависимост между политика и право;
  • за различните типове власт.