Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

2. Типове власт. Инструменти и източници на властта

Много от класификациите на типовете власт се основават на различни източници и инструменти за нейното налагане и упражняване.

Една от най-известните типологии е тази на Джон Гълбрайт, който обособява три вида власт в книгата „Анатомия на властта“: 1) принуждаваща власт (основен инструмент за налагане на власт – принудата или заплахата от принуда); 2) компенсаторна власт (основен инструмент за налагане на власт – възнаграждението); 3) условна власт (основен инструмент за налагане на власт – убеждението).

Зад тези три основни инструмента за налагане на власт стоят, според него, три основни източника на властта (установените структури, които разграничават управлявани от управляващи). Тези три източника са: 1) личността (индивидуалността), собствеността и организацията.

Френч и Рейвън разграничават различни типове власт в зависимост от нейния източник – власт, основана на възнагражденията, на наказанията (принуждаваща власт), легитимна, референтна и власт, основана на авторитета (Shackelton, 1995).

Юкъл и Фалб (Yukl & Falbe, 1991) обособяват 8 типа власт в две основни измерения: власт, основана на формалното положение на човека в организацията и основана на лични качества (Вж. Таблица № 1)

Таблица № 1: Източници на власт според Юкъл и Фалб

Източник: Георги Карастоянов, Основни психологически теории за лидерството (2005).

Обичайната типология, която се основава преди всичко на отделните сфери и структури на обществото, където се упражнява властта, обособява: икономическа, политическа, държавна (публична), информационна (медийна), военна, религиозна, семейна и т.н. власт.

В настоящия учебник предмет на анализ е държавната публична власт, на която ще бъдат посветени следващите глави.