Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Основни понятия

Власт – възможност и способност за налагане на воля и цел върху поведението на други хора; особена категория влияние; качество на личността и организациите; асиметрично социално отношение (субектно отношение на асиметрична зависимост, опосредствано от някаква ценност); интегрираща и управляваща подсистема на обществото…

Влияние – по-широк и по-общ термин от властта; въздействие на един субект върху друг с цел да се спечели неговото съзнание и лоялност, но повлияният човек или група са свободни да приемат или отхвърлят аргументи и/или внушения, имат свобода на избор.

Манипулация – завоалирана комуникация, която цели да скрие истинските намерения на едната страна по отношение на желанието й за отговор от другата.