Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Държавна публична власт - Учебни цели

След усвояването на съдържанието на тази глава, вие ще имате понятие:

  • за различните теории за произхода и същността на държавата;
  • за съдържанието на: „държава в широкия смисъл на понятието“ и „държава в тесния смисъл на понятието“;
  • за държавата като публична власт и нейното място в публичната сфера;
  • за разликата между политическа власт и държавна публична власт;
  • за разликата между обхват (периметър) на функциите на държавата и сила на държавата (институционален и административен капацитет);
  • за основните функции на съвременната държава по осигуряване на основни публични блага.