Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

2. Защо държавата се определя като публична власт

Историческото обособяване на публична и частна сфера на обществото се свързва с възникването на държавата, частната собственост и семейството. При цялата многозначителност на категориите (особено ще се отнася до „публична“, „публичен“, „публичност“) – става дума за „категории с гръцки произход, които сме наследили с римска щампа“ (Юрген Хабермас, Структурни изменения на публичността, 1990). Сферата на древногръцкия полис, явяваща се нещо общо(koine) за свободните граждани е строго отделена от сферата на ойкоса, принадлежаща на всеки гражданин. Най-рано в римското право са дефинирани категориите publicus и privatus. По дефиницията на римския юрист Улпиан (II–III в.) публичното право урежда устройството на държавата и защитава обществените интереси, докато частното право урежда интересите на частните лица.

Държавата (в тесния, строго научни смисъл на понятието) е публична власт, защото:

  • „Дължи атрибута на публичността на своята задача да се грижи за публичното, общо благо на всички правни партньори.“ (Юрген Хабермас)
  • Публичността е организационен принцип на държавния порядък. Исторически публичността се превръща в организационен принцип на дейността на държавните органи. В този смисъл започва да се говори за тяхната „публичност“. Публичността се установява както в дейността на законодателните и изпълнителните институции (политическата публичност), така и в съдебните процедури (юридическата публичност).
  • Държавната власт адресира своите разпоредби не просто публично, а към всички граждани, населяващи определена територия.
  • Според Минчо Семов „публичната, политическата власт – това е йерархичната структура на институциите на държавната власт, отношенията на господство и подчинение между тези институции и длъжностните лица, между тях и гражданите. Това са отношения и дейности публични, защото са пред очите на всички, защото в тях са заложени общите, обществените… интереси“ (Теория на политиката, 2000). И по-нататък той добавя: „Отношенията политическа, публична власт – граждани са опосредствани от длъжностни лица, които имат правото и задължението да казват какво може и какво не може“.

Има ли разлика между държавна публична власт и политическа власт? Една нюансирана преценка би констатирала, че многообразието на различните проявления на политическата власт не се изчерпва с държавната власт. Например, властта, съществуваща в политическите партии, организации и движения е политическа, но не може да бъде определена като държавна публична власт.

В хода на историческото развитие настъпват структурни изменения в публичната сфера. Наред с държавната публична власт се формира широка мрежа от граждански организации, сдружения и структури на доброволна основа, както и обществени и частни медии, които могат да се разглеждат като недържавна публична сфера.