Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

3. Легитимност на публичната власт

За да бъде властта трайна и устойчива, необходимо е тя да развие вяра в своята легитимност, т.е. убеждението, че управляващите са в правото си да управляват. Необходимо е приемане на съществуващия ред като валиден. Властта да бъде узаконена, възприета, вътрешно оправдана и обоснована и това убеждение да стане факт за общественото съзнание.

Легитимността е възможна по силата на „легалност“ (законност) и на „предметна компетентност“, основаваща се на рационално създадени правила, следователно по силата на нагласа за подчинение в изпълнение на писмено регламентирани задължения (Макс Вебер).

Но освен по силата на легалност (законност), всяка политическа система и правителство се нуждае от усилия, за да поддържа легитимността на своята власт, т.е. да формира и поддържа убеждението, че съществуващите политически институции са най-подходящи за обществото (С. Липсет). Легитимността предполага наличието не само на законови, но и на морални основания.

Всяка власт може да загуби своята легитимност поради загуба на доверие. Не случайно такива големи политически мислители като Конфуций и Макиавели отдават изключително голяма значение на доверието за управлението. Конфуций определя доверието като най-важното условие за доброто управление („един народ без доверие не може да оцелее“), а според Макиавели на владетеля „никакви крепости не могат да помогнат, ако липсва … одобрение и съгласие“ от страна на народа.

Доверието е фундаментална характеристика и на съвременното легитимно държавно управление.