Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Основни понятия

Държава (в широкия смисъл на понятието) – вид човешка общност, която се характеризира с три основни конституиращи компонента – територия (държавата е особен вид териториална общност), народ/нация и публична власт; държавата съвпада с целия политически организиран народ, т.е. народа, населяващ определена територия.

Държава (в тесния смисъл на понятието) – политическата общност, системата от институции на публичната власт (на законодателната, изпълнителната и съдебната власт).

Публичност на държавната власт – държавната публична власт има задача да се грижи за публичното, общото благо на всички правни партньори; публичността е организационен принцип на държавния порядък.

Легитимност на властта – приемане на съществуващия ред като валиден; властта да бъде узаконена, вътрешно оправдана и обоснована и това убеждение да стане факт на общественото съзнание; морални и законови основи на властта.