Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Политическата демокрация: Понятие и исторически форми - Учебни цели

След усвояването на съдържанието на тази глава, вие ще имате понятие:

  • за исторически първата демократична държавна уредба – древногръцката (елинската), като пряка форма на демокрация;
  • за разликата между демокрация, аристокрация и олигархия в Древна Гърция през Класическата епоха (V в. – първата половина на IV в.пр.Хр.);
  • за характера и целта на осъждането чрез остракизъм;
  • за особеностите на Римската сенатска република в сравнение с елинската полисна демокрация;
  • ; за различните дефиниции на понятието „демокрация“ в политологията, политическата философия, социологията;
  • за различните класификации на теориите за демокрацията.

Исторически терминът демокрация (от старогр. δῆμος – народ, и κράτος – сила, власт) се използва за характеристика на определен кръг идеи и на определен тип и форма на държавата и на определена политическа система.

В съвременните условия демокрацията от форма на държавна уредба все повече се извисява до универсален принцип на човешкото съществуване. В този смисъл понятието демокрация разширява все повече своето значение и дефинирането му става по-трудно.

Думата „демокрация“ е може би най-употребяваната, най-модната, особено след Втората световна война, когато всички политически системи претендират за демократичност. За първи път в историята и практиката политиците, и теоретиците на политиката са единни в убежденията си за демократичния характер на институциите и теориите, които защитават и подкрепят. Но многобройните опити да се даде определение на демокрацията са били използвани за узаконяване на различни, понякога дори противоположни методи на управление.

Макар че редица аспекти на тази категория да са изяснени, невинаги е ясно какво представлява демокрацията.