Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Основни понятия

Етимологична демокрация – управление или власт на народа;

Елинска демокрация – исторически първата демократична държавна уредба, възникнала през класическата епоха (V – първата половина на IV в. пр. Хр.), при която всички свободни граждани са имали непосредствен достъп до упражняването на властта; пряка форма на демокрация; управление в интерес на мнозинството, длъжностите се разпределят чрез жребий;

Олигархия – държавна уредба в Древна Гърция, която се е изграждала въз основа на имуществения ценз и при която са управлявали богатите; власт на богатите.

Тирания – незаконна, нелегитимна и изродена форма на лично управление; управление извън законите, несъобразено със законите;

Охлокрация – власт на тълпата;

Демокрация (съвременна) – тип държава, при която съществува конституционна организация на мирната конкуренция между индивидите и групите за упражняването на властта и разделението на властите; представителна демокрация, при която управляват упълномощени представители; система за ограничаване и контрол върху властта; система от институции, даваща възможност за публичен контрол върху държавното управление; универсален принцип на човешкото съществуване.