Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Въпроси за самоподготовка и дискусия

  1. Кои са основните принципи на елинската демокрация (според Перикъл)?
  2. Защо Платон и Аристотел поставят елинската демокрация сред неправилните („лоши“) форми на държавна уредба?
  3. Защо в съвременните условия няма значим опит с пряка демокрация, подобна на елинската?
  4. Какво е представлявал остракизмът?
  5. Коя от институциите на Римската сенатска република осигурява равновесието между различните власти?
  6. Защо Попър определя демокрацията като система от институции, даващи възможност за публичен контрол върху държавното управление?
  7. Кои са съставните елементи на гражданското общество според Дарендорф?
  8. Кои са статичните и динамичните начала на демокрацията според проф. Венелин Ганев?