Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

ЛИТЕРАТУРА

Аристотел, Политика, С., 1995.

Атали, Ж., Речник на XXI век, С., 2000.

Ганев, В., Демокрация: същност и основни начала, С., 1946.

Дарендорф, P., Размисли върху революцията в Европа, С.,1992.

Енциклопедия на политическата мисъл, Блекуел, С., 1997.

Платон, Държавата, С., 1975.

Попър, К., Отвореното общество и неговите врагове, том първи, С., 1993.

Сартори, Дж., Теория на демокрацията, Книга 1 и 2, С., 1992.

Семов, М., Теория на политиката, С., 2000.

Токвил, Ал., За демокрацията в Америка, I част, С., 1996.

Турен, Ал., Що е демокрация, С., 1994.

Хаджийски, Ив., Историческите корени на нашите демократични традиции, Съч., т. 1, С., 1975.

Шаму, Фр., Гръцката цивилизация, С., 1979.

Янков, Г., Политическа демокрация – права на човека, В: Политологични анализи, С., 2010.

Янков, Г., Политологичната мисъл от древността до наши дни, трето издание, С., 2006.

Duverger, M., La democratie sans le peuple, P., 1967.

Roberts, G., J. Lovecy, West European Politics Today, Manchester University Press, 1984.

The Concise Oxford Dictionary of Politics, Oxford University Press, 1996.