Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Конституционно-плуралистични системи: Обща характеристика и принципи - Учебни цели

След усвояването на съдържанието на тази глава, вие ще имате понятие:

  • за факторите и особеностите на историческото формиране на конституционно-плуралистичните системи на държавно управление;
  • за основните принципи и характеристики на конституционно-плуралистичните системи;
  • за разликата между прескрептивна и дескрептивна демокрация;
  • за обратната страна на политическата демокрация: недостатъци и опасности;
  • за алтернативните модели и идеологически конкуренти на конституционно-плуралистичните системи.

След античната полисна демокрация в продължение на векове няма значим исторически опит на демократични политически системи (с изключение на някои градове-републики през Средновековието). Едва през XVII – XVIII век в Западна Европа започва формирането на нова историческа разновидност на демокрацията, известна под наименованията: западна демокрация, либерална демокрация, представителна демокрация, конституционно-плуралистична демокрация... Всяко едно от тези понятия акцентира на определена същностна характеристика на съвременните политически демокрации. Подобно на Реймон Арон, ние предпочитаме да използваме термина „конституционно-плуралистична“, заради неговата строга научност и поради обстоятелството, че това понятие няма идеологическа и доктринална натовареност за разлика от „либерална“, „социална“ и др.

Създаването на конституционно-плуралистичната демокрация, като сравнително модерна политическа система, е резултат на историческото развитие на национални и международни процеси.