Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Основни понятия

Конституционно-плуралистична система – тип система, при която съществува конституционна организация на държавата; мирна конкуренция между индивидите и групите за упражняване на държавната власт; разделение на властите; представителна демокрация, при която управляват упълномощени представители; върховенство на закона; политически и идеен плурализъм...

Политическа свобода – правото да вършиш всичко, което законите позволяват; такова душевно спокойствие, което произтича от чувството за сигурност; правото да правиш онова, което не вреди на другите.

Политически режим – организацията, технологията и методите на упражняване на държавната власт (Монтескьо).

Полиархия – системи на политическо управление, които максимално се доближават до принципите на демокрацията; в реалния свят не съществуват демокрации, а съществуват „полиархии“ (Робърт Дал).

Разделение на властите (конституционно) – обособяване на три власти (законодателна, изпълнителна и съдебна), които трябва да бъдат разпределени между различни институции по такъв начин, че да бъдат независими една от друга; за да не се изроди независимостта на една от властите в произвол, е необходима система на взаимен контрол между различните власти, баланс на властите.