Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Въпроси за самоподготовка и дискусия

  1. Кои основни фактори обуславят историческото формиране на съвременните политически системи в Западна Европа и САЩ?
  2. Кои са основните характеристики и принципи на съвременните политически системи определяни като западнодемократични, либералнодемократични и конституционно-плуралистични?
  3. Какво е съдържанието на прескриптивната и дескриптивната теория за демокрацията?
  4. Какво е полиархия (според Р. Дал)?
  5. Защо установяването на върховенство на закона и независимост на съдебната власт е проблематично за много страни в света?
  6. В какво намира израз кризата на политическото представителство?
  7. Има ли основания тезата на С. Хънтингтън за „сблъсък на цивилизациите“?
  8. Кои са основните идеологически конкуренти и алтернативи на конституционно-плуралистичната система в съвременния свят?
  9. Защо е критикувана тезата на Ф. Фукуяма за „Края на историята“?
  10. Кои са основните недостатъци и опасности за съвременните политически демокрации?