Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

ЛИТЕРАТУРА

Арон, И., Демокрация и тоталитаризъм, С, 1993.

Бобио., Н., Бъдещето на демокрацията, С., 1995

Ганев, В., Демокрация: същност и основни начала, С, 1946.

Дал, Р., За демокрацията, С., 1999

Дюверже, М., Полупрезидентски режими, С, 1996.

Зиновиев, Ал., Запад, М., 2003.

Сартори, Дж., Теория на демокрацията, книга 1 и 2, С, 1992.

Тофлър, А., Хайди, Новата цивилизация. Политиката на третата вълна, С, 1995.

Хабермас, Юр., Структурни изменения на публичността, С, 1995.

Хаджийски, Ив., Исторически корени на нашите демократични традиции, Съч., т. 1, С, 1975.

Хелд, Д., Демокрацията и глобалният ред: От модерната държава към космополитно управление, С., 2004.

Хънтингтън, С., Сблъсък на цивилизациите и преобразуването на световния ред, С, 1999.

Янков, Г., Политологичната мисъл от древността до наши дни, трето издание, С, 2006.

Янков, Г., Политологични анализи, С., 2010.

Andrew Heywoord, Politics, Third edition, Palgrave Macmillan, 2007.

Birch, Anthony, The Concepts and Theories of Modern Democracy, London, 1993

Held, D., Models of Democracy. Stanford University Press, 2006

Roberts, G., J. Tovecy, West European Politics Today, Manchester University Press, 1984.

The Concise Oxford Dictionary of Politics, Oxford University Press, 1996.