Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Парламентарни системи на управление - Учебни цели

След усвояването на съдържанието на тази глава, вие ще имате понятие:

  • за основните принципи, върху които се изгражда парламентарната монархия;
  • за предимствата и недостатъците на парламентарната монархия;
  • за видовете системи за унаследяването на престола;
  • за общото и различното между парламентарната монархия и парламентарната република;
  • за факторите, които влияят върху ефективността на парламентарната система;
  • за особеностите на парламентарната система на управление в България;
  • за конституционните права на президента на България, които му дават възможност да влияе и върху трите власти.

Към парламентарните системи се отнасят парламентарната монархия и парламентарната република. Исторически парламентарните системи, както в монархическата, така и в републиканската форма, възникват и се утвърждават в Западна Европа.

Всеки от двата принципа – монархическият и републиканският – е приложим или траен в дадена държава в зависимост от комплекс исторически условия и връзки между институти и поколения.