Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

ЛИТЕРАТУРА

Близнашки, Г., Парламентарното управление в България, С., 1995.

Владикин, Л., Организация на демократичната държава, С., 1992.

Драганов Др., Политически системи през XX век. Демокрация, тоталитаризъм, авторитаризъм. С., 1998

Драганов, Д., Записки по политическа история на Европа и САЩ през съвременната епоха, Велико Търново, С., 2006.

Дюверже, М., Полупрезидентският режим, С., 1995.

Карасимеонов, Г., Политика и политически институции, С., 1997.

Конституционният политически модел - принципи и предизвикателства, С., 2008.

Конституция на Република България, С., 1993.

Пиргова, М., Българският парламентаризъм в условията на глобален преход, С., 2002.

Спасов, Б., Президентът на републиката, С., 1995.

Стойчев, Ст., Конституционно право на Република България, част I и II, С., 2000.

Хабермас, Ю., Структурни изменения на публичността, С., 1995.

Янков, Г., Политологичната мисъл от древността до наши дни, Трето издание, С., 2006.

Янков, Г., Политологични анализи, С., 2010.

Castiglione, D., Republicanism and its Legacy. European Journal of Political Theory, 2005

Duverger, M., Institutions politiques et droit constitutionnel, (2 тома, 13 издание), Paris, 1973.

Held, D., Models of Democracy. Stanford University Press, 2006

Lalumiere, P., A. Demichel, Les regimes parlamentaires europeens, 1996.

Roberts, G., J. Lovecy, West European Politics Today, Manchester University Press, 1984.

The Concise Oxford Dictionary of Politics, Oxford University Press, 1996.