Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

2. Парламентът като народно представителство

Модерният парламентаризъм е непосредствено свързан с определена степен на общественото развитие и с определена характеристика на хората като граждани. Оттук следва и неговият стремеж да изразява волята на народа. С тази мисъл започва и Конституцията на Република България: „Ние, народните представители на Седмото Велико Народно Събрание, в стремежа си да изразим волята на българския народ...“ А в глава първа, чл. 1 (2) се подчертава: „Цялата държавна власт произтича от народа“. Аналогичен текст се съдържа и в други конституции. Например в чл. 20 на Конституцията на Германия: „Цялата сила на държавата произтича от народа“.

Парламентът в съвременните конституции се разглежда не като представителство на народа пред някого (Бога или монарха), а като негово представителство, като израз на многообразието от интереси в обществото и тяхна концентрация. Това не означава, че произтичащата от народа власт трябва да се упражнява единствено от парламента, а по-скоро, че той е гаранция между правителството и народа. Някои политолози виждат същността на парламентаризма в осигуряването на буфер между правителството и народа. Парламентаризмът дава на народа правото да избира свои представители и да участва в различни форми на политическа активност, същевременно дава възможност на тези представители да решат дали ще поддържат или ще се противопоставят на правителството на деня.

Съвременният парламентаризъм, както посочва проф. д-р Георги Карасимеонов, създава представителна институция като заместител на площадната, конфронтационна политика; защото модерната политика не представлява инструмент за налагане волята на един над друг, а способност да се съгласуват основните интереси на обществото.

Съпоставен със съсловно-представителните събрание, модерният парламент притежава редица характерни особености:

  • Той се основава не на принципа на съсловното, а на принципа на народното представителство. Най-важна характеристика на модерния парламент е народното представителство. Политическите интереси и съпричастността на гражданите в управлението се концентрират в представителството им в парламента. Тази концентрация на народната воля се доказва чрез участието в изборите.
  • Модерният парламент не е съвещателен, консултативен орган, а орган, който взема решения.
  • Неговите решения подлежат на обнародване от държавния глава, но те не могат да бъдат изменяни.
  • За модерния парламент е характерен свободният мандат, за разлика от съсловно-представителните събрания, за които е бил типичен императивният (задължителният) мандат.