Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Основни понятия

Съсловно-представителни събрания – своеобразни предпарламенти, съществували през Средновековието в редица европейски страни; изразявали волята на отделни съсловия (светска аристокрация, духовенство, граждани), а не волята на народа, на нацията като цяло; т.е. основавали се на принципа на съсловното представителство; съвещателни органи към краля.

Парламент – институция, в която се въплъщава принципът на свободно избраното народно представителство; институализация на законодателната власт; израз на многообразието от интереси в обществото и тяхна концентрация; институция за съгласуване на основните интереси в обществото и мирно разрешаване на конфликтите.

Свободен мандат (на парламентариста) – депутатът е представител на всички граждани на страната, а не само на своите избиратели; той не може да бъде отзоваван през легислатурния период; на него се възлага не частната воля на доверителя, а решаването на общите дела на държавата (мандатът съставлява публично-правно представителство).

Императивен мандат (на парламентариста) – депутатът е отговорен пред своите избиратели; те имат право да го отзовават по всяко време на легислатурния период, ако той не изразява техните интереси.