Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Правителство и държавна администрация - Учебни цели

След усвояването на съдържанието на тази глава, вие ще можете:

  • Да дефинирате понятията „изпълнителна власт“ и „правителство“;
  • Да разграничавате два вида изпълнителна власт: политическа и административна;
  • Да характеризирате основните модели на формиране и стабилитет на европейските правителства;
  • Да идентифицирате основните недостатъци на съвременните правителства;
  • Да определите основните характеристики (принципи) на административната система, от които зависи нейната ефективност.