Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Основни понятия

Изпълнителна власт – една от трите власти на конституционното разделение на властта; „изпълнителна сила на държавата“ (Монтескьо); „силата приложена към закона“ (Русо).

Правителство – титуляр на изпълнителната власт (правителството е синоним на изпълнителната власт); висш държавен орган на изпълнителната власт с обща компетентност, висш изпълнително-разпоредителен орган; институцията, която направлява и ръководи държавната политика (вътрешната и външната политика на държавата).

Бюрокрация (според Макс Вебер) – административна система, осъществявана непрекъснато в съответствие с определени правила от обучени професионалисти.