Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Въпроси за самоподготовка и дискусия

  1. Какво е съдържанието на понятията „изпълнителна власт“ и „правителство“?
  2. Какво се разбира под правителство в Търновската конституция и в Конституцията на Р България (от 1991 г.)?
  3. Кои са основанията за разграничаването на два вида изпълнителна власт – политическа и административна?
  4. Кои са основните характеристики на административната система, от които зависи нейната ефективност?
  5. Какви модели на формиране и стабилитет на правителството съществуват в европейските страни?
  6. Какви са основните недостатъци на съвременните правителства (според Доклада на Римския клуб от1991 г.)?