Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

ЛИТЕРАТУРА

Баламезов, Cт, Конституционно право, I ч., С., 1942.

Вебер, М., Политиката като призвание, В: Ученият и политикът, С., 1993.

Вебер, М., Социология на господството, С., 1992.

Владикин, Л., Организация на демократичната държава, С., 1992.

Дончева, Хр., Правителството в демократичната политическа система, С., 2003.

Дракър, П., Новите реалности, С., 1992.

Дюверже, М., Полупрезидентският режим, С., 1995.

Енциклопедия на политическата мисъл. Блекуел, С., 1997.

Кинг, Ал., Б. Шнайдер, Първата глобална революция. Доклад на Съвета на римския клуб, 1991, С., 1992.

Лок, Дж., Два трактата за управлението. С., 1996.

Монтескьо, Ш., За духа на законите, С., 1984.

Русо, Ж. Ж., Избрани съчинения, т. 1, 1988.

Ставрев, Ст., Кризата на публичния мениджмънт, С., 2007

Танев, Т., Анализ на публичните политики, С., 2008.

Фукуяма, Фр., Строежът на държавата, С., 2004.

Янков, Г. и др., Политология, четвърто издание, С., 2001.

Янков, Г., Политологичната мисъл от древността до наши дни, Трето издание, С., 2006.

Янков, Г., Политологични анализи, С., 2010.

Pildey, F. F. (ed.), Government and Administration in Western Europe, London, Martin Robertson, 1979.

Roberts, G., J. Lovecy, West European Politics Today, Manchester University Press, 1984.