Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Основни понятия

Мажоритарна система на относителното мнозинство – изборите се определят като едномандатни, унимонално (едно) гласуване в едномандатни райони; за избран се смята кандидатът получил най-много гласове („първият оказал се избран“), независимо че тези гласове могат да бъдат по-малко от половината.

Мажоритарна система на абсолютното мнозинство – едномандатни избори, за избран се смята кандидатът получил повече от половината гласове; възможно провеждане на балотировка, на втори тур..

Пропорционална система – прилага се в многомандатни избирателни райони и/или в един национален избирателен район; основава се на принципа на пропорционалността между подадените гласове и получените мандати; гласуването става с партийни листи.

Смесена избирателна система – комбинация от мажоритарни и пропорционални принципи и елементи; две основни разновидности: 1) полумажоритарни и 2) полупропорционални (Морис Дюверже).