Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

ЛИТЕРАТУРА

Българските закони за избиране на Народно събрание.(1879 – 1991). Съст.: Маргарита Ангелова и др. Ред.: доц.д.ю.н.Емилия Друмева. София, Народно събрание, юни 1994

Българските избори (1990 -1996) Резултати. Анализи. Тенденции., С., 1997.

Галунов, Т., Избирателни системи и парламентарни избори в България (1891 – 1939 г.), С., 2008.

Галунов, Т., Мажоритарната системи и парламентарни избори в България, В. Търново., 2010.

Друмева Ем., Изборни системи в България 1990 – 1991. С., 1993.

Дюверже М., Политические партии, М., 2002.

Избирателни системи. Сравнително проучване на моделите в света.” БСЧИГП и Интерпарламентарен съюз в Женева “. С., 1994.

Манолов Г., Цената на изборите. Или как партиите си купуват властта, Пловдив, 2009.

Нолен Д., Касапович Мирияна.Избирателни системи в Източна Европа.”Фонд. Фридрих Еберт, РБ Балкани”, С., 1966.

Палангурски, М., Избирателна система в България (1879 – 1911 г.), Велико Търново, 2007.

Стойчев Ст., Избирателни системи и избирателни процедури. “УИ Св.Кл.Охридски”, С., 1996.

Ценова Р., Избирателната система и равнището на партийна фрагментация в Република България ( 1991 – 2001 г.). Научни трудове на УНСС, 2004.

Ценова Р., Избори и избирателни системи. В: Политология. 4 - то преработено и допълнено издание. Отг.ред. проф.д- р Г.Янков, “УИ Стопанство”, С., 2001.

Farrell D. M., Electoral systems: a comparative introduction, Palgrave Macmillan, 2006.

Lijphart Ar., Don Aitkin, Electoral systems and party systems: a study of twenty-seven democracies, 1945-1990, Oxford University Press, 1994.