Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Унитарна държава, федерация и конфедерация - Учебни цели

След усвояването на съдържанието на тази глава, вие ще имате понятие:

  • за критерия въз основа, на който държавите се делят на унитарни и федерални;
  • за характерните признаци на унитарния модел на държавата;
  • за особеностите на унитарния модел на българската държава;
  • за характерните признаци на федерацията, които я отличават от унитарната държава;
  • за конфедерацията като специфична форма на обединениe на независими държави.

В зависимост от структурата на вътрешния суверенитет, от национално-териториалната организация на държавата, а също така и от взаимоотношението между централната власт и границите на компетентност на териториалните местни органи на държавната власт – се обособяват унитарни и федерални държави. Независимо, че конституционно-плуралистичните държави са много близки по основните си структури, между тях съществуват редица различия в начина, по който са организирани. Важни са различията, отнасящи се до степента на централизация на властта в държавата.