Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

3. Конфедерация (съюз от държави)

Конфедерацията е форма на доброволно обединение на независими, суверенни държави. При нея има по-голяма самостоятелност на отделните държавни образования, в сравнение с федерацията. Конфедерацията се създава за изпълнение на общи задачи и реализиране на общи интереси – главно в сферата на външната политика, сигурността, общата валута и др. Суверенитетът като принцип се осъществява в рамките на отделните държави, а не на равнището на конфедерацията. Според Георги Стефанов (Международни отношения. Международно право. Дипломация, 2001) конфедерацията може да притежава определен обем производна, вторична правосубектност в съответствие с учредителния договор, но в този случай нейната правосубектност е качествено различна от правосубекстността на държавата.

При тази форма две, но фактически винаги повече държави, сключват договор и установяват общи органи, които да се грижат за тяхната сигурност и да съгласуват техните интереси.

Макар привидно държавите да са равни, фактически една от тях често пъти налага своите приоритети.

Конфедерацията е преходна форма – тя еволюира или към федерация или към пълно разпадане на съставните си части. Илюстрация на първия случай ни дава Швейцарската конфедерация, САЩ (първата конституция носи наименованието „Статиите на конфедерацията“, 1977), Германският съюз (1815 – 1866), който по-късно се трансформира във федерация. Илюстрация на втория случай ни дава междудържавното образувание Сърбия и Черна гора, което се разпада след тригодишно съществуване.

Особен случай представлява създадената по силата на Дейтънското споразумение (1995 г.) – Босна и Херцеговина, която се явява конфедерално обединение между Република Сръбска и Хърватско-мюсюлманската федерация и където са възможни противоречиви и разнопосочни тенденции на развитие.

По принцип държавите в една конфедерация не губят своята идентичност; те запазват правото си да напускат едностранно конфедерацията.