Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Нацията и националната идентичност в условията на глобализация - Учебни цели

След усвояването на съдържанието на тази глава, вие ще имате понятие:

  • за същността на глобализацията като обективен процес, за нейните положителни и негативни последици;
  • за двете основни направления в теориите за нацията: 1) нацията като политическо понятие – като общност от гражданите на една държава; 2) нацията като историческа и етнокултурна общност;
  • за същността на идентификацията и конкретно на националната идентификация (Кои сме ние?);
  • за противоречивото въздействие на глобализацията върху нацията и националната идентичност.