Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Основни понятия

Глобализация – обективен процес на интернационализация на икономиката, културата, политиката, световния пазар, масовите комуникации, индустриалните стандарти, урбанизацията, компютъризацията (интернет и социалните мрежи); процес на формиране на международни политически и стопански институции и интеграционни общности.

Нация (политическо понятие) – особена форма на политическо единство, която интегрира населението на една държава в общност от граждани, която притежава суверенитет, упражняван както „навътре“ (за да се преодоляват партикуларизмите), така и „навън“ (за да се постигне нейното утвърждаване като субект в международните отношения).

Нация (историческо и етнокултурно понятие) – историческа общност от хора, която представлява единство на материални и духовни компоненти, на социални и етнокултурни, на териториални и езикови (общността на територията свързва хората в пространството, а езикът – в историческото време) – които намират израз в самоназванието (националното име) и националното самосъзнание.

Национална идентификация – осъзнаване на членовете на нацията на тяхното общностно единство и различието с други аналогични общности (алтернативата „ние – те“, своята нация – другите нации) реалната устойчива и многостранна връзка на личността с националната общност.