Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

ЛИТЕРАТУРА

Алтермат, Урс, Етнонационализмът в Европа, С., 1997.

Баумън, З., Глобализацията и последиците за човека, С., 1999.

Бромлей, Ю., Очерки теории этноса, М., 1983.

Гандев, Хр., От народност към нация, С., 1988.

Гелнер, Ърн., Нации и национализъм, С., 1999.

Гумильов, Л., Етногенезисът и биосферата на Земята, Варна, 2007

Лихачев, Дмитрий, Писма за доброто и прекрасното, С., 1986.

Малори, Ж., Последните царе на Туле, Варна, 1978.

Недялкова, А., Бауман, З., Филипов, Д., Глобализъм, регионализъм и антиглобализъм, С., 2005.

Петков, Кр., Гражданската нация и европейската идентичност, В: Политическата мисъл на XX век – поуки за България, С., 2006.

Смит, Ант., Националната идентичност, С., 2000.

Стиглиц, Дж., Глобализацията и недоволните от нея, УИ “Стопанство”, С., 2009.

Хелд, Д., Демокрацията и глобалният ред от модерната държава към космополитното управление, С., 2004.

Хънтингтън, С., Кои сме ние? Предизвикателствата пред националната идентичност на Америка, С., 2005.

Шнапер, Д., Общността на гражданите. Върху модерната идея за нация, С., 1994. 

Янков, Г., Национално и глобално, В: Политологични анализи, С., 2010.

Held D., Anthony G. McGrew (ed.) Globalization theory: approaches and controversies, Polity Press, 2007.